Ուսումնական նյութեր և առաջադրանքներ

Տնտեսագիտության տեսություն — դասագիրք

Հարցաշար

Յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ ըստ հարցաշարի ընտրել 4-ական հարց, բլոգներում պատասխանել այդ հարցերին՝ կապելով յուրաքանչյուրիդ մասնագիտության հետ:

Թեմա 1: Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը

-Հասարակական արտադրություն
-Տնտեսական հարաբերությունների համակարգ

Թեմա 2: Տնտեսագիտության նպատակները և խնդիրները: Տնտեսական աճ:

-Տնտեսագիտական մտածելակերպ

Թեմա 3: Շուկայական տնտեսություն

Թեմա 4: Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն:

Թեմա 5: Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները: Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում: Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը:

 1. Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները
 2. Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
 3. Մարդկային ռեսուրսներ
 4. Ինֆորմացիոն ռեսուրսներ
 5. Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը
 6. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում    1      2

Առաջադրանք: Թեմա 5-ի ուսումնական նյութերը պատրաստել ինքնուրույն

Թեմա 6: Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում

Դասագիրքը՝ այստեղից:

 1. Մրցակցության էությունն ու մրցունակության բաղադրիչները զբոսաշրջության ոլորտում
 2. Մրցունակության մակարդակները
 3. Մրցակցային առավելությունների բացահայտում և երկրի մրցակցային հնարավորությունները՝ կախված մրցունակության մակարդակից
 4. Մրցակցային առավելությունները պայմանավորող  գործոններ: Մրցակցության վրա ազդող գործոնները
 5. Ծառայությունների մրցունակության ձևավորման և զարգացման վրա ազդող գործոնները
 6. Մրցունակության գործոնները: Ծառայությունների մրցունակության գործոնները
 7. Մրցունակության չափորոշիչները: Մրցունակության գնահատում
 8. Զբոսաշրջության զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում — էջ 86, դաս

Առաջադրանք: Թեմա 6-ի ուսումնական նյութերը պատրաստել ինքնուրույն

Թեմա 7: Բանկային համակարգ: Վարկ և արժեթղթեր

 1. Բանկերի առաջացումը և դրանց գործառույթները
 2. Դրամական միավորի գնողունակությունը
 3. Վարկի էությունը և գործառույթները
 4. Արժեթուղթ
 5. Արժեթղթերի բովանդակությունը և տեսակները
 6. Բաժնետոմս և դրա տեսակները 1  2  3
 7. Դիվիդենտ և վերահսկիչ ծրար/բաժնետիրական ընկերություն/
  Վերահսկիչ ծրար-Բաժնետիրական ընկերությունը ղեկավարում է այն անձը, կամ մարդկանց խումբը որոնց ձեռքում է գտնվում վերահսկիչ ծրարը:
  Վերահսկիչ ծրարը որևէ մասնակցի կողմից տնօրինվող բաժնետոմսի քանակության  ամենամեծ տեսակարար կշիռն է:
 8. Պարտատոմս
 9. Բանկի շահույթը
 10. Փող
 11. Շրջանառության համար անհրաժեշտ փողի քանակություն
 12. Դրամական միավորի արագություն

Թեմա 8: Ձեռնարկություն: Ձեռնարկատիրական գործունեություն

 1. Ձեռնարկության ֆունկցիաները և դասակարգումը
 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ձևերը
 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները
 4. Ձեռնարկությունների կազմակերպա-իրավական ձևերը
  Հարց 1-4՝ այստեղից
 5. Արտադրության հաստատուն և փոփոխուն գործոնները
 6. Ձեռներեց, նրա ֆունկցիաները Օրենքը՝ այստեղից
 7. Տնտեսական ռիսկ
 8. Զբոսաշրջության ոլորտի սուբյեկտները
  Ձեռներեցությունը և տնտեսվարությունը զբոսաշրջության ոլորտում — լրացուցիչ նյութ
 9. Շահույթ, շահութաբերություն
 10. Բիզնես պլան: Ինչպես կազմել բիզնես պլան

Թեմա 9: Աշխատանքի շուկա, տնային տնտեսություններ, շահույթ

 1. Սպառողներ, Ներդրողներ, Խնայողներ. Մանրամասն նյութը՝ այստեղից
 2. Ապահովագրություն, իրացվելիություն, խնայողական ավանդ, ներդրում,
 3. Արտադրության ծախքերի բնութագրումը և դասակարգումը / հաստատուն և փոփոխական
 4. Հաշվապահական և տնտեսական շահույթ
 5. Մաշվածություն /ամորտիզացիա/
 6. Աշխատանք: Աշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները
 7. Անվանական աշխատավարձ, իրական աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձ, ՀՀ օրենքը նվազագույն աշխատավարձի մասին
 8. Գործազրկության պատճառները և տեսակները (պարբերաշրջանային, ֆրիկցիոն, կառուցվածքային)
 9. Կապիտալ, հող և ռենտա

Առաջադրանքներ. Նկարագրե՛լ վարկի առավելություններն ու թերությունները:

Նկարագրել բյուջեյի պլանավորման ձեր նախընտրած տարբերակը և համեմատել Ձեր ընտանեկան բյուջեյի օգտագործման հետ:

Ուսումնական նյութը կազմել ինքնուրույն

Реклама