Ուսումնական նյութեր և առաջադրանքներ

Տնտեսագիտության տեսություն — դասագիրք

Հարցաշար

Թեմա 1: Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը

-Հասարակական արտադրություն
-Տնտեսական հարաբերությունների համակարգ

Թեմա 2: Տնտեսագիտության նպատակները և խնդիրները: Տնտեսական աճ:

-Տնտեսագիտական մտածելակերպ

Թեմա 3: Շուկայական տնտեսություն

Թեմա 4: Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն:

Թեմա 5: Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները: Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում: Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը:

 1. Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները
 2. Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
 3. Մարդկային ռեսուրսներ
 4. Ինֆորմացիոն ռեսուրսներ
 5. Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը
 6. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում    1      2

Առաջադրանք: Թեմա 5-ի ուսումնական նյութերը պատրաստել ինքնուրույն

Թեմա 6: Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում

Դասագիրքը՝ այստեղից:

 1. Մրցակցության էությունն ու մրցունակության բաղադրիչները զբոսաշրջության ոլորտում
 2. Մրցունակության մակարդակները
 3. Մրցակցային առավելությունների բացահայտում և երկրի մրցակցային հնարավորությունները՝ կախված մրցունակության մակարդակից
 4. Մրցակցային առավելությունները պայմանավորող  գործոններ: Մրցակցության վրա ազդող գործոնները
 5. Ծառայությունների մրցունակության ձևավորման և զարգացման վրա ազդող գործոնները
 6. Մրցունակության գործոնները: Ծառայությունների մրցունակության գործոնները
 7. Մրցունակության չափորոշիչները: Մրցունակության գնահատում
 8. Զբոսաշրջության զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում — էջ 86, դաս

Առաջադրանք: Թեմա 6-ի ուսումնական նյութերը պատրաստել ինքնուրույն

Реклама